Pieniądz kruszcowy Pieniądz kruszcowy, forma kreacja Marki towarowego, powstała wskutek

2020-04-07

Zwiększenie ilości pieniądza spowodowało też oczywiste zwiększenie. Kiedy bank centralny kupuje papiery wartościowe od nie-banków bezpośrednio zwiększa podaż pieniądza (zwiększają się depozyty nie-banków w bankach). Należy jednak pamiętać o odwrotnym procesie - destrukcji pieniądza - w momencie spłaty kredytu. Pieniądz kruszcowy Pieniądz kruszcowy, forma kreacja Marki towarowego, powstała wskutek wyparcia przez kruszce, zwłaszcza szlachetne, innych - pełniących wcześniej funkcje pieniądza - towarów. A więc rezerwa obowiązkowa i cały model kreacji pieniądza opisywany w podręcznikach ma drugorzędne znaczenie. W rzeczywistości kreatorami pieniądza są banki komercyjne, a wpływ banków centralnych jest ograniczony. W moim podręczniku: Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Specjalnie tłamszą ekonomię Austriaków bo jest niewygodna dla elit bankowych, mających możliwość tworzenia pieniądza z niczego i okradania w ten sposób ludzi z siły nabywczej ich pieniędzy. W przeciwieństwie do uproszczonych interpretacji BoE nie ma bezpośredniej kontroli nad ilością pieniądza (bazowego, base money) natomiast ma wpływ na Ilość pieniądza cyrkulującego w gospodarce. Z czasem prawo do emisji pieniądza kruszcowego zostało przejęte przez panujących, pojawiły się monety zdobione wizerunkami i pieczęciami władców, później godłami państwowymi. Mechanizm kreacji pieniądza w systemie bankowym z rezerwą cząstkową rodzi wiele kontrowersji, tym większych, im mniej jest rozumiany. Kupujący te aktywa płaci z rachunku bankowego, a więc zmniejsza depozyty i tym samym Ilość już wykreowanego pieniądza bankowego. I taki system daje największe korzyści pierwszym odbiorcom tego pieniądza a najmniejsze ostatnim - patrz. Masy pieniądza) do wielkości pieniądza bazowego, zatem ustalona wielkość rezerw staje się, niejako automatycznie, mnożnikiem. Jak wiemy ten kto ma pieniądza, a kto jak kto ale sektor bankowy ma, może sobie kupić medialną propagandę, która robi wszystko aby ludzie nie poznali prawdziwych przyczyn inflacji. Banki centralne mogą także oddziaływać na Ilość pieniądza bezpośrednio poprzez zakup aktywów na rynku lub „quantitative easing”. Banki centralne same kreują cykle ekonomiczne poprzez zwiększanie podaży pieniądza, co skutkuje chwilowym prosperity po, którym przychodzi recesja. Oznacza to zmianę polityki monetarnej banku centralnego – z operowania głownie stopą procentową na politykę kształtowania ilości pieniądza w gospodarce. Poprzez kreację pieniądza dokonywaną w systemie bankowym.